Випуск 1 (07) 2017

Завантажити журнал одним файлом
Випуск № 1 (07) 2017  Частина 1
Випуск № 1 (07) 2017  Частина 2


Випуск № 1 (07) 2017 Частина 1 (повна версія)

Титульна сторінка

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Васюк Є.А.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТРАНСФЕРТНОЇ ПОЛІТИКИ ТНК
Власенко Л.В.
КОНКУРЕНЦІЯ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ДВОСТОРОННІХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР
Шиманська К.В.
РОЗВИТОК КЛАСИФІКАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД
Щава Р.П.
ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Ляшенко Г.П., Ворвихвост О.Д.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
Капканець В.С.
РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО АЛГОРИТМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ
Криницька О.О.
ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ ЗЕМЕЛЬ У КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Нишенко О.В.,
АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Сидорченко Т.Ф.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНО-МАЙНОВИХ ВІДНОСИН: КОНЦЕПЦІЇ, ПРІОРИТЕТИ
Shvets A.I.
WPŁYW INFORMATYZACJI NA ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI JAKO NOWY SPOSÓB ZARZĄDZANIA PAŃSTWEM

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бородін М.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
Ведерніков М.Д., Базалійська Н.П.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ
Войнаренко М.П., Волянська-Савчук Л.В.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ
Вольвач М.М.
МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПОТЕНЦІАЛУ АВІАРЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЇХНЬОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Гончаренко А.І.
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ: ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА
Гопкало Л.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ СОЦІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ
Доронін С.А.
АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ОСОБИСТІСНІ АСПЕКТИ
Єременко Д.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ПРОДУКЦІЇ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
Зянько В.В., Дзюбко М.Ю.
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Малик І.П., Каракаш Ю.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Кушлик О.Ю.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Лозинська І.В., Бессараб О.В.
АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА ДО СВІТОВИХ ВИМОГ
Мандич О.В.
СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Cлепян Е.В., Сотченко Ю.К., Ніколаєв С.В.
ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ


Випуск № 1 (07) 2017 Частина 2 (повна версія)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Обозна В.В.
ЦІНОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Павелко В.Ю.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ УСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДПРАВКАМИ ПАСАЖИРІВ
Павленко А.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДРОДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Савіцький А.В.
СУТНІСНО-ЗМІСТОВНЕ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» ТА СПЕЦИФІКА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Сагун А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ
Стаднік В.Г., Пятих А.Г.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ КОМПАНІЯХ
Ткаченко І.П., Очеретяний В.В.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ФОРМУВАННЯ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ
Школьник І.О., Синєпол В.Е.
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Гусарова М.Ю.
ВПЛИВ «ЖОРСТКИХ» ТА «М’ЯКИХ» ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНІВ КРАЇНИ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Когатько Ю.Л.
ВПЛИВ КЛІМАТИЧНОГО ФАКТОРУ НА ЗМІНУ ЖИТЛОВИХ УМОВ НАСЕЛЕННЯ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Боровік Л.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА АГРАРНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
Ісаєва О.В., Закорко К.С.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Шелудько С.А.
ВПЛИВ УПОВНОВАЖЕНИХ БАНКІВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ НБУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Юхименко В.М.
ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бондаренко Н.М., Полгородник Н.В.
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Єршова Н.Ю.
ФОРМАЛЬНО-ЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Крупельницька І.Г.
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПАТ «ВОЛОДАРКА»
СТАТИСТИКА
Банах О.І.
ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Маслій В.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Мандріка А.Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ОРІЄНТОВАНИХ МОДЕЛЕЙ МЕТОДУ ОБОЛОНКОВОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНЕРГОРОЗПОДІЛЬЧИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Соловйов А.І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА НЕЙРОТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Солодухін С.В., Шайтанова Є.С.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОВЕДІНКОВИХ ФАКТОРІВ НА ФІНАНСОВІ РИНКИ ПІД ЧАС УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Шут С.О.
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ ГАЛУЗЗЮ НА ОСНОВІ КЛАСИФІКАЦІЇ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ