Випуск 2 (08) 2017

Завантажити журнал одним файлом
Випуск № 2 (08) 2017  Частина 1
Випуск № 2 (08) 2017  Частина 2


Випуск № 2 (08) 2017 Частина 1 (повна версія)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Вітренко А.О.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ПОСЛУГ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Клопов І.О.
ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Запотічна Р.А.
ВПЛИВ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ НАЗОВНІШНЮ ЗАБОРГОВАНІСТЬ УКРАЇНИ
Очеретний Д.С.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОЇ ІНДУСТРІЇ
Татомир І.Л.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОСЯГНЕНЬ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОНЛАЙН-ОСВІТИ: ДОСВІД РОЗВИНУТИХ ДЕРЖАВ У РОЗРОБЛЕННІ ЄДИНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПАСПОРТА НАВЧАННЯ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Васіна А.Ю.
СТРАТЕГУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНОГО РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Глізнуца М.Ю
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ІННОВАЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ
Коцко Т.А.
СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Меглей В.І.
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЧНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Набульсі Х.Н.
НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Слободянюк Н.О.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СКЛАДНИК ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Титаренко Ю.С.
РОЗВИТОК АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Хайдура Х.М.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИМІРЮВАННЯ ВНЕСКУ ІННОВАЦІЙНО АКТИВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В СУЧАСНУ ЕКОНОМІКУ (ДОСВІД МІЖНАРОДНИХ ПОРІВНЯНЬ)

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Алєйнікова Н.М.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ВАРТОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Волинець І.Г.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Гайденко С.М.
ЕКОНОМЕТРІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Гура О.Л.
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Думанська І.Ю.
ПОЛІМОРФНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ЕФЕКТИВНІСТЬ» У СИСТЕМІ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Клімова О.І.
СИСТЕМНІ ЕЛЕМЕНТИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАЦІЙ
Кравчук Н.М., Ільїна О.А.
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Кунаєв А.Ю.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ДІАГНОСТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА


Випуск № 2 (08) 2017 Частина 2 (повна версія)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Marekha I. S.
THE MECHANISM OF FINANCIAL CULTURE DEVELOPMENT WITHIN THE CORPORATE SUSTAINABLE CAPITAL MANAGEMENT
Прокопенко І.В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В РОЗРІЗІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Рубан В.В.
ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ: РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
Севастьянов Р.В., Попов О.А.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Сотниченко В.М.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тітенко З.М.
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
Шуміло О.С., Савченко К.В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ «ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА» І «ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бойко В.В.
АНАЛІЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Давиденко І.В.
КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ
Лещук Г.В.
АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР
Полякова Ю.В.
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Скібська К.О.
ЗАЛУЧЕННЯ РЕКРУТИНГОВИХ АГЕНТСТВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Говорко О.В.
СУТНІСТЬ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Поліщук Н.О., Лизунова О.М.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ СКЛАДНИКІВ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бондаренко А.І.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПОПИТ НА БАНКІВСЬКІ ВКЛАДИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ УРАХУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЦІНОУТВОРЕННЯ
Венгуренко Т.Г., Мальчевська Р.С.
РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Любчик О.К.
ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Нетудихата К.Л., Пташнюк І.В.
РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ (НА ПРИКЛАДІ СЕРЕДНІХ БАНКІВ УКРАЇНИ)
Романовська Ю.А., Урбанович В.А.
ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Артюх О.В., Бєлінська О.В.
ВЗАЄМОДІЯ ФАХІВЦІВ КОНТРОЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИМОГ
Волковська Я.В.
ОГЛЯД ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Карпенко Є.А.
ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЧЛЕНІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Прядка Н.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ У КОНТЕКСТІ ОБЛІКОВИХ СТАНДАРТІВ
Струк Н.С., Шпак О.Ю.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Harkava V.F.
MANAGEMENT OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE USE OF LABOUR POTENTIAL OF THE REGION
Горбачук В.М., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б.
ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ І РАЦІОНАЛЬНІСТЬ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ
Чеверда С.С., Лукашенко А.В.
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Шут С.О.
ОЦІНКА СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ МІЖГАЛУЗЕВОЇ БАЛАНСОВОЇ МОДЕЛІ
Ліпський В.В.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ ІНВЕСТИЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ