Випуск 3 (03) 2016

Випуск № 3 / 2016 (повна версія)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Вітренко А.О.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СЕРВІСНОЇ ЕКОНОМІКИ
Голубка М.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СОЮЗУ ХЛІБОРОБСЬКИХ СПІЛОК НА БУКОВИНІ «СЕЛЯНСЬКА КАСА» В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В ПОШИРЕННІ ПРОСВІТИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ
Шедяков В.Є.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ІНТЕРЕСІВ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ МЕХАНIЗМАМИ ВИРОБНИЧОЇ ДЕМОКРАТІЇ ТА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Войнова Є.І.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ В 2015 РОЦІ
Чернега О.Б.
РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ
Chychyna O.A.
WORLD ENERGY RESOURCES: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Грицина Л.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ
Македон В.В.
ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Мандра В.В.
ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ
Плотникова М.Ф.
ТЕОРЕТИЧЕСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
Стеблюк Н.Ф., Волосова Н.М.
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗАСОБАМИ ТЕОРІЙ ОБМЕЖЕНЬ СИСТЕМИ І НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Тимошенко О.В.
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕКОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Горошко К.О., Аляб’єва О.М.
СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Грушина А. І.
СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЇЇ СПЕЦИФІКА У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
Гудзь Ю.Ф.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК
Задорожнюк Н.О., Кващук Ю.О.
ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Латкіна С.А., Елль М.П.
ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Мосумова Айнура Кярам Кізі
ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ В ПУБЛІЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Кайлюк Є.М., Гнатенко М.К.
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Серьогіна Н.В.
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Шашков С.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ БАГАТОЦІЛЬОВИМ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ОБЄКТІВ МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Завадовська Ю.Ю., Філяк М.С.
ФАКТОРИ АДАПТАЦІЇ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ІЗ ЧИСЛА МОЛОДІ У СВІТЛІ ВИЗНАЧНИКІВ ЇХ МІГРАЦІЙНОГО РІШЕННЯ
Свиридовська А.О.
ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Жердецька Л.В.
РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КАПІТАЛУ БАНКІВ ПІД ОПЕРАЦІЙНИЙ РИЗИК
Квасницька Р.С.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗОНАЛЬНОГО РАНЖУВАННЯ ПІД ЧАС ОЦІНКИ РІВНІВ ЯКОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНСТИТУТІВ-ІНВЕСТОРІВ
Шапуров О.О.
ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО БАЗИСУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ В УМОВАХ НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ
Стегней М.І., Лінтур І.В.
РОЛЬ ДОХОДІВ ВІД ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Шерстюк О.Л.
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ