Випуск 3 (09) 2017

Завантажити журнал одним файлом
Випуск № 3 (09) 2017 


Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Шедяков В.Е.
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В КОМПЛЕКСЕ МЕР ГАРМОНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В ОБЩЕСТВЕ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Гончарова А.О., Шаляпін О.І.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АВСТРАЛІЇ
Лизун М.В.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДОЛАРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІК ДЛЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
Олійник А.А.
ПРІОРИТЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Сімахова А.О.
СУТНІСТЬ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ГЛОБАЛЬНОМУ АСПЕКТІ
Стаканов Р.Д.
МІГРАЦІЙНА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Січкаренко К.О.
РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ УСТАНОВ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ПРОСТІР
Філяк М.С.
ДЕЯКІ ІНСТРУМЕНТИ ПЛАНУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ В ПРОГРАМНО-ОРІЄНТОВАНОМУ ПІДХОДІ
Шкарупа О.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бортнік Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО МЕДІА-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКТУ ПІДПРИЄМСТВ
Завертаний Д.В.
ХЛІБОПЕКАРСЬКА ГАЛУЗЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Колісніченко П.Т.
РОЛЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ЯК СКЛАДНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Костинець В.В.
МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
Мазурок П.С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Миколайчук К.М.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЙ
Халімон Т.М.
МОНІТОРИНГ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Крохтяк О.В.
ВПЛИВ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ НА СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Ворончак І.О.
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Панасенко А.С., Нестеренко О.А., Челембієнко К.С.
КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД У СФЕРІ ТУРИЗМУ
Chub O.V.
EVALUATION OF YOUTH EMPLOYMENT BASED ON FACTOR MODEL

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Баланчук Д.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРЕМІЇ ЗА КРЕДИТНИЙ РИЗИК КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ БАНКУ
Донець О.Б.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СКОРИНГУ ЯК МЕТОДУ ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Жердецька Л.В., Коломия Т.О.
РИЗИК ТА ПРИБУТКОВІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ: ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ
Зеркаль А.В.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Клапків Ю.М.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ АГЕНТІВ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Лозінська Ж.П.
МІКРОКРЕДИТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Пилип’юк Я.В.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Сегеда Л.М.
ВІДНОВЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЗАСОБАМИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Височан О.О.
НЕБЮДЖЕТНІ НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Кебко В.В.
ЯКІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ПОЗИЦІЇ ЇЇ КОРИСТУВАЧІВ
Шевчук Є.О.
ДІЛОВЕ ПАРТНЕРСТВО ТУРИСТИЧНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
Юхименко-Назарук І.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МЕРЕЖЕВОГО КАПІТАЛУ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Мержинський Є.К., Костенко Д.П.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОСПОЖИВАЮЧИХ СИСТЕМ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Кравчун А.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІВЕКТОРНОГО РОЗВИТКУ В МЕЖАХ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ