Випуск 4 (04) 2016

Завантажити журнал одним файлом
Випуск № 4 (04) 2016  Частина 1
Випуск № 4 (04) 2016  Частина 2


Випуск № 4 (04) 2016 Частина 1 (повна версія)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Богма О.С.
ДІАЛЕКТИКА ТА СИНЕРГЕТИКА У ДОСЛІДЖЕННІ КАТЕГОРІЙ «БЕЗПЕКА» ТА «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»
Вітренко А.О.
ЗАРОДЖЕННЯ ВЧЕННЯ ПРО ПОСЛУГИ В МЕЖАХ ТЕОРІЇ СЕРВІСНОЇ ЕКОНОМІКИ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Аслонова С.К.
АНАЛІЗ СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЄС У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАДНАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ
Гужва І.Ю.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Іванов Є.І.
ЧАС ЯК БАР’ЄР У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ
Крамаренко Р.М.
КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ МЕГАПОЛІСУ
Красілич І.О.
АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мороз О.О., Джокуш Т.О., Ліцзянь Л.
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КИТАЮ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Голуб М.О.
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
Зінченко О.А., Біла А.А.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Колісник Г.М.
СТРУКТУРНЕ БАЛАНСУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ
Пинда Ю.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДОМІНАНТНИХ ГАЛУЗЕЙ І СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ
Скорупка Д., Приймак С.А.
ВДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ З УРАХУВАННЯМ СТАНДАРТІВ ЄС

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Глущевський В.В., Смородін В.В.
РОЛЬ І МІСЦЕ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Горіна Г.О.
ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Гуцол Ю.Є.
ВПЛИВ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Казачков І.О.
ПЕРЕРОЗПОДІЛ КАПІТАЛУ В ПРОЦЕСІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Дробишева О.О., Коберницька Ю.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Kozhukhovskaya R.
ZASTOSOWANIE MECHANIZMU ORGANIZACYJNEJ I GOSPODARCZEJ W CELU ZWIEKSZENIA KONKURENCYJNOSCI POTENCJALU ZASOBOW BUSINESS HOTEL I RESTAURACJA
Комазов П.В., Вакуленко Т.С.
УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Левицька І.В., Постова В.В.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
Мариненко Н.Ю.
ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АДАПТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Озімчук О.В.
СПЕЦИФІКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
Павелко В.Ю.
КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ РИНКУ НАЗЕМНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В АЕРОПОРТАХ УКРАЇНИ
Севастьянов Р.В., Садовська Ю.І.
ОСОБЛИВОСТІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Севрук Є.М.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
Фокіна-Мезенцева К.В.
ПОБУДОВА ПОТУЖНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА

 


Випуск № 4 (04) 2016 Частина 2 (повна версія)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Слепян Е.В., Голомб В.В., Огурцов Д.О.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Шульга О.П.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Гарбар Ж.В., Гарбар В.А.
НЕОБХІДНІСТЬ, СУТЬ ТА МЕХАНІЗМ УПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Захарченко В.І., Захарченко С.В.
КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ: МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР
Шевчук Я.В.
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Шпильова В.О.
СТРАТЕГІЯ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РЕГІОНІВ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Журавльова Ю.О.
МІСЦЕ ОСВІТИ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ
Рубежанська В.О.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «РИНОК ПРАЦІ»
Тюхтій М.П., Бережний В.І.
ПОЄДНАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Хемій А.С.
РОЛЬ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОГО ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Якименко К.П.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ МОТИВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Алескерова Ю.В.
ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ
Онишко С.В.
РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ
Павлушенко Т.О.
ОЦІНКА РАЦІОНАЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В УКРАЇНІ
Теслюк С.А.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Заросило А.П.
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Харченко Н.В., Карпенко А.Г.
ВПЛИВ ЗМІН У ЗАКОНОДАВСТВІ НА ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Харченко Н.В., Козлова Д.П.
ОГЛЯД ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ У НАРАХУВАННІ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ
Ріпа Т.В.
ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Солодка Н.В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ У ГРУПІ КОМПАНІЙ

СТАТИСТИКА

Милашко О.Г.
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ – ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩУВАННЯ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Білоцерківський О.Б.
КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУ
Іванченко Н.О.
СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Лозовська Л.І., Чорнорот Я.О.
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЗНАЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА
Минц А.Ю.
МЕТОД УПРОЩЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
Дмитриченко М.І.
МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА АВТОТРАНСПОРТУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ