Випуск № 4 (16) / 2018

Завантажити журнал одним файлом

Випуск № 4 (16) 2018 


Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Кібенко К.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ФОРМ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Редько Е.Ю.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О РАЗВИТИИ В КИТАЙСКИХ ЗОНАХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
Шлапак А.В.
СТІЙКІСТЬ АМЕРИКАНСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ У СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Василішин С.І., Нежид Ю.С.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВЕКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Денисенко М.П., Бреус С.В.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Калачевська Л.І.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Литовченко Т.В.
РОЗВИТОК МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Панченко Н.Г.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ
Тимчак С.В., Тимчак В.С.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Фаріон М.М.
СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЯК ПРИЙОМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Братута О.Г.
АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Бошота Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
Бабій І.В.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Голомб В.В., Жиронкіна В.С.
ТЕОРEТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Камінська Б.
АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В АНТИСИПАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ
Коваленко О.В., Булана О.В.
ЕФЕКТИВНА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Латишев К.О., Тягун В.Г.
СТРАТЕГІЧНА МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Трифонов Г.Ф., Стоєв В.Л., Нечитайло С.І.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Романенко О.О.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Севастьянов Р.В., Лиходід І.О.
ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Сиваш Ю.М.
ОБҐРУНТУВАННЯ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Тюхтій М.П., Сотченко Ю.К., Воробйов О.П.
СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ
Ткаченко М.І., Євась Т.В., Жукова О.А.
АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Трифонов Г.Ф., Сотченко Ю.К., Туркіна К.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ
Яковлев В.І.
СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ УПРАВЛІННЯ
Metelenko N.G., Kovalenko O.V.
MANAGEMENT OF FINANCIAL-ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF THE SYSTEM-PURPOSE AND PROCESS APPROACHES
Трифонов Г.Ф., Шилкіна Г.С.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Гвініашвілі Т.З.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ГОТОВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ДО ЗМІН

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Гуржий Т.О.
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Юдіна С.В., Пирогов С.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Жидєєва Л.І., Андрієнко О.М.
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ І ВИТРАТ НА «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ФОРМАХ ЗВІТНОСТІ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Хрипко С.Л.
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Шайтанова Є.С.
МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА