Випуск 5 (05) 2016

Завантажити журнал одним файлом
Випуск № 5 (05) 2016  Частина 1
Випуск № 5 (05) 2016  Частина 2


Випуск № 5 (05) 2016 Частина 1 (повна версія)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Калініченко Б.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНЦІЇ НА АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Гуменюк Я.М.
ПОТЕНЦІАЛ ЛІГИ АРАБСЬКИХ ДЕРЖАВ У СИСТЕМІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТА ПОШУКУ НОВИХ РИНКІВ ЗБУТУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Кожухова Т.В.
БАЗОВІ СЕКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ОЦІНКА СИТУАЦІЇ В КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
Лук’янець Г.І.
КОНВЕРГЕНЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РИНКУ: РОЗВИТОК ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ В УКРАЇНІ
Лютак О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ГРУПУВАННЯ КРАЇН НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Павлюк О.О.
БАЗЕЛЬ ІІІ : АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Грабовецький Б.Є., Пілявоз Т.М., Краєвська А.С.
ПРОБЛЕМИ РИНКУ ТЕХНІЧНИХ НОВОВВЕДЕНЬ І ЙОГО СТВОРЕННЯ: ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Кордзая Н.Р., Єгоров Б.В.
АНАЛІЗ СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ В РОЗРІЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Попова О.Ю., Томашевська О. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАНННЯ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Біловодська О.А., Кириченко Т.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Бояринова К.О.
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТОВНИХ ОЗНАК ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СПОРІДНЕНИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ
Коваленко О.В., Вербицька Є.С.
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Вишневська О.А.
АНАЛІЗ ЗМІСТУ ТА НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РИЗИКУ
Голомб В.В., Шевченко О.Є.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ УПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧОГО ПЛАНУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Конащук В.Л., Діденко Д.О.
ЕФЕКТИВНЕ СТАЖУВАННЯ ЯК РЕЗЕРВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Добрунік Т.П.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Жежуха В.Й., Бодарецька О.М.
МОДЕЛЬ УСТАНОВЛЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ HR-ПІДРОЗДІЛУ В МОТИВУВАННІ ПЕРСОНАЛУ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Занора В.О., Драч С.В.
УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ: УЗАГАЛЬНЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВІДБОРУ ПРАЦІВНИКІВ
Grynko T.V., Zlydnieva V.Y.
INNOVATIVE METHODS OF PRODUCT PROMOTION IN TODAY’S BUSINESS
Карамушка М.В.
ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР
Кармазінова В.Д.
ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ В2В-ПОСЛУГ
Клебанова Т.С., Рудаченко О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРО-НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Голубка О. Я., Дідович Ю.О., Копусяк Я.Ф.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Кравченко М.О.
ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ОНТОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Кривоконь М.О.
ЦІЛЬОВА СТРУКТУРА РЕІНЖИНІРИНГУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Побережний Р.О.
СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Поклонська Л.С.
МАТРИЦЯ ФОРМУВАННЯ Й ОБГРУНТУВАННЯ РЕКЛАМНИХ СТРАТЕГІЙ ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Приварникова І.Ю., Грибачова Г.Г.
УПРАВЛІННЯ ВИХОДОМ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ СФЕРИ ПОСЛУГ


Випуск № 5 (05) 2016 Частина 2 (повна версія)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Рябик Г.Є., Долгій Р.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Слепян Е.В., Бєлова Ю.
СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Собко О.М.
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЦИФРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА МІКРОРІВНІ
Тюхтій М.П., Старовєров В.О.
МІСЦЕ І РОЛЬ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У СИСТЕМІ КРУГООБІГУ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Сусіденко В.Т., Сусіденко О.В.
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВ
Хаврова К.С.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Халімон Т.М.
ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Чичотка В.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Варцаба В.І., Огородник В.О.
ІНВЕСТИЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
Зінченко О.А.
ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ
Самофатова В.А.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛІСТЮ РОЗВИТКУ АРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Кравець І.М., Мельник П.І.
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА УМОВ ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
Смутчак З.В.
СИСТЕМА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Алексеєнко Л.М., Савущик А.І.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ: СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Гетьман Є.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ
Запорожець М.Ю.
БІРЖОВІ ІНДЕКСИ ЯК ІНДИКАТОР СТАНУ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Новік О.І.
СИСТЕМНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ
Стеценко Б.С.
ҐЕНЕЗА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Колєсніченко А.С.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА БАНКУ І БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ: ЗМІСТОВНО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Ларікова Т.В., Цятковська О.В.
ФІНАНСОВІ АКТИВИ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ОБЛІК, АВТОМАТИЗАЦІЯ
Лукановська І.Р.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Радова О.В.,
ОСОБЛИВОСТІ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тирінов А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА ОБЛІКОВОЇ ОЦІНКИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Фатенок-Ткачук А.О., Романюк О.С.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
Харченко Н.В., Гаркуша Ю.І.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК: ЙОГО РОЗВИТОК ТА СУЧАСНИЙ СТАН
Шендригоренко М.Т.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Дзюбановська Н.В.
СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Янковий В.О.
АНАЛІЗ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ НА М’ЯСОПЕРЕРОБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ
Мінакова О.О.
РОЛЬ ПЛАНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ