Випуск № 5 (11) / 2017

Завантажити журнал одним файлом
Випуск № 5 (11) 2017  Частина 1
Випуск № 5 (11) 2017  Частина 2


Випуск № 5 (11) 2017 Частина 1 (повна версія)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Жукова Л.М.
ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Шедяков В.Е.
ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА КАК ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТСОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Эйвазова Н.К.
РОЛЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЗВИТИИ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ И РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

Жиленко К.М.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ФОРМ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Ковбаса В.А.
ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ: СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ
Примостка О.О.
РОЗУМОВІ ПРОЦЕСИ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ ГОЛДРАТТА: СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГІЯ
Рубан Т.С.
ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ ПОСЕРЕДНИЦТВА У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Антонова О.М.
СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАКЛАДІВ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Денисов О.Є.
ФУНКЦІОНАЛЬНА ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЗАГРОЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ГАЛУЗІ
Кобченко А.А., Кузнєцов К.А.
МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Кондукоцова Н.В.
РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЯК ЛІДЕР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Савіна Н.Б., Ковшун Н.Е.
ФОРМУВАННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ У СКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ
Тюхтій М.П., Голомб В.В., Садовська Ю.І.
ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЄС
Сержанов В.В.
ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Сибірцев В.В.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ
Сугак Т.М.
МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ У СФЕРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Філяк М.С.
ОСНОВНІ ОЗНАКИ ВЗАЄМОДІЇ ПРОЦЕСІВ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА ЗДИЧАВІННЯ У РОЗВИТКУ ПОСЕЛЕНЬ
Фісуненко Н.О.
ДВПЛИВ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бабій І.В.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У ВИЗНАЧЕННІ ПРІОРИТЕТІВ ЗЕД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Севастьянов Р.В., Бойко О.І.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Верхоглядова Н.І., Барінов Д.Ю.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У БУДІВНИЦТВІ
Горбоконь В.Ю.
ОПТИМІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ ВИТРАТ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
Дробишева О.О., Гюльназарян В.В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ТОВАРИСТВ
Дробишева О.О., Лазарчук Ю.В.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Трифонов Г.Ф., Єфремова О.С.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Занора В.О., Сільченко Б.І.
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ
Іванова В.Б.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІННОВАЦІЇ ЯК ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО КОНТИНУУМУ
Іжевський П.Г.
БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК НА ОСНОВІ МЕРЕЖЕВОГО ПІДХОДУ
Коваленко О.В., Шевченко А.В.
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Коваленко О. В., Похильченко І.М.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
Кушнір Л. В., Степовіченко Н.О.
ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМІНАЛУ ШЛЯХОМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ
Македон В.В., Валіков В.П.
УПРАВЛІНСЬКІ СКЛАДНИКИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Маршук Л.М.
МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНО-ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Мельник М.І.
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ АГРОФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ


Випуск № 5 (11) 2017 Частина 2 (повна версія)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Нєчева Н.В., Анікіна М.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Повержук У.-Ю.М.
ПОБУДОВА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛЕЖНО ВІД РИНКОВИХ ФАКТОРІВ
Голомб В.В., Попов М.А.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Коваленко О.В., Примаченко Т.А.
ЕФЕКТИВНА ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК УСПІХУ СУЧАСНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Єлець О.П., Присяжнюк С.В.
РОЗВИТОК АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ
Михайленко О.В., Ренчка В.В.
СТРАТЕГІЯ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Севастьянов Р.В., Чеботаєва Ю.С.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Сердюков К.Г.
РОЗРОБЛЕННЯ АРХІТЕКТУРИ РОЗПОДІЛУ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В ІНТЕГРОВАНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ
Коваленко О.В., Ставновський М.В.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Телішевська О.Б., Овчарук В.В., Гончар М.Ф.
АДМІНІСТРУВАННЯ ВИТРАТ НА ЛОГІСТИЧНО-ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ІДЕНТИФІКУВАННЯ ЗАГРОЗ ЦІЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тюхтій М.П., Садова А.В.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Тюхтій М.П., Голомб В.В., Федорова А.С.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
Голомб В.В., Чорна І.О.
БІЗНЕС-ІНКУБАТОР ЯК ФОРМА ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Чукурна О.П.
РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ В КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
Шляга О.В., Пастернак В.О.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Ліба Н.С.
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
Петренко Н.О.
ПРИНЦИПИ РЕГІОНАЛЬНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Сурай А.С.
ІННОВАЦІЙНІ УМОВИ ЯК ТРИГЕР РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Лебега О.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЦІННІСТЬ РОДОВИЩ ПРИРОДНОГО ГАЗУ У СЛАНЦЕВИХ ПОРОДАХ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Латкіна С.А., Стегалюк Є.С.
BADANIA CECH MIĘDZYNARODOWEGO RYNKU PRACY

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Зайцев О.В., Нікітін Д.В.
АНАЛІЗ ЧИННОГО В УКРАЇНІ МЕХАНІЗМУ БАНКРУТСТВА
Коломієць В.Л.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ
Любчик О.К.
ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ
Нєсвєтов О.О., Нєсвєтова С.В.
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОЇ СФЕРИ
Поліщук Н.В.
РИЗИКИ ЯК ЗАПОРУКА СТРАХУВАННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Полчанов А.Ю.
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ
Сороківська З.К., Метлушко О.В.
СУЧАСНІ ВЕКТОРИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Юдіна (Каламбет) С.В., Лазько Т.Ф.
СИСТЕМА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Атамас П.Й., Міллер В.М.
ОБГРУНТУВАННЯ НОРМАТИВНИХ ЗМІН В ОФОРМЛЕННІ ПЕРВИННИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ
Колєсніченко А.С.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ
Харченко Н.В., Колодієвська В.В.
ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ВИНАГОРОДИ ПРАЦІВНИКАМ ЗА АУДИТОРСЬКУ ПЕРЕВІРКУ
Нікітіна Я.В.
АНАЛІЗ СТАВОК ВІДРАХУВАНЬ НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКИХ КРАЇНАХ – ЧЛЕНАХ ЄС
Радевич Т.В.
АНАЛІЗ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДОЛOГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Фальченко О.О., Мардус Н.Ю.
ПРОЦЕС ПОДАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА