Випуск № 5 (17) / 2018

Завантажити журнал одним файлом

Випуск № 5 (17) 2018 


Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Шиловцева Н.В.
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Busarieva T.H.
FEATURES OF FORMATION OF THE “THIRD WAY” SOCIETY
Краснікова Н.О., Хохлова А.В., Красніков П.Д.
«ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА» ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Конакова К.М.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇПОЛІТИКИ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
Мельников О.В.
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ
Олексенко Р.І., Ортіна Г.В.
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Панченко Н.Г.
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Ящук Т.А., Чирва О.Г.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ахмедов С.Т.
ОСОБЕННОСТИ ОТРАСЛЕВОГО ПОДХОДАК РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Багорка М.О., Довбій А.О.
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВ
Бірбіренко С.С., Мацан Т.М.
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВАУ СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ
Братута О.Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ЯВИЩА «ЕКОНОМІЧНИЙ КЛАСТЕР»ЯК ВИДОВОЇ ФОРМИ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Гвініашвілі Т.З.
АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Горох О.В., Скоромна О.Ю., Міщенко В.С.
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Дем’яненко Т.І., Хомутов Д.Г.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯНА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Дробишева О.О., Дашковська Ю.М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННֺЯВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВֺА
Дробишева О.О., Сопіна С.Л.
СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Дроздова О.Г., Пащенко І.В.
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Дюк О.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА» В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ
Коваленко О. В., Чуприна Н.Ю.
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Копішинська К. О.
ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ: ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Олійник Т.І.
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ – ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ І СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Олійник Т.О., Матєйченко А.Ю.
МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Севастьянов Р.В., Кіорпе В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
SylkinO.S., NahirnaO.V., VysotskaI.B.
INVESTIGATION OF THE ESSENCE AND COMPONENTSOF THE CATEGORICAL FRAMEWORK OF ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY
Соколова Ю.О., Самофалова-Зоріна А.А.
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В ГАЛУЗІ З НЕДОСКОНАЛОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ
Тюхтій М.П., Сотченко Ю.К., Стрикало Є.А.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Фоміченко І.П., Баркова С.О., Дудченко М.П.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ
Шарова С.В., Черкасова О.С.
ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Шаповал О.А., Іваній А.О., Гальченюк А.О.
КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Олійник Т.О., Шиблова А.М.
АНАЛІЗ САНАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛІ РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Голомб В.В., Трошина Г.В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Дробишева О.О., Зенченко А.М., Стоєв В.Л.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Березіна С.Б.
СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ – СУЧАСНА ПРОБЛЕМА ЛЮДСТВА
Ганцовський О.А.
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД, ПРАКТИЧНІ ВТІЛЕННЯ
Цимбалюк С.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Волохова І.С.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАЧАННЯ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Мельник Л.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ЗА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ
Огородник В.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАТЕГІЇ БАНКІВ ІЗ ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ В УКРАЇНІ