Випуск № 6 (12) / 2017

Завантажити журнал одним файлом
Випуск № 6 (12) 2017  Частина 1
Випуск № 6 (12) 2017  Частина 2


Випуск № 6 (12) 2017 Частина 1 (повна версія)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Гріненко А.Ю.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Кім О.О.
ПРИНЦИП ПАРЕТО В РОЗПОДІЛІ ДОХОДІВ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

Любачівська Р.З.
ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДОСВІД ЄС
Семчук Ж.В., Петрик І.В.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРОФІЛЮ ЛОГІСТИЧНИХ ФІРМ: ОЦІНКА СФЕРИ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Стукало Н.В., Гроховська А.С.
ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ
Шевцов Є.Д.
ГЛОБАЛЬНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Дєліні М.М.
ДОСВІД ІНДІЇ В РОЗВИТКУ НАПРЯМІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Золотых И.Б.
ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ
Проскуріна М.О.
СТРУКТУРА МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
Смерічевська С.В., Ковальов А.В.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КЛАСТЕРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУРАХ
Соколюк С.Ю.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Базалійська Н.П., Мендограло Д.В.
ДУПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
Ваврик А.Б.
АКТУАЛЬНІСТЬ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Гакова М.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Данкеєва О.М.
СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПЛЕКСУ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Жуковська В.М.
СОЦІОЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РИТЕЙЛУ У СКОРОЧЕННІ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ ТА ВТРАТ
Котькалова-Литвин І.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Красовська О.Ю.
ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ «КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА»
Кустріч Л.О.
ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Куценко Є.К.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ
Лєзіна А.В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТАЛОСТІ ТА ЦІННОСТІ ПРОЕКТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Пушкарьов М.О., Чабанова Є.І., Лободзинська Т.П.
БРЕНДИНГ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Марков Б.М.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Морщенок Т.С., Новікова М.А.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ
Нестеренко Є.І.
СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ ДЕФІНІЦІЙ «ПЕРСОНАЛ» ТА «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»
Павлішина Н.М., Рясна Г.В.
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ


Випуск № 6 (12) 2017 Частина 2 (повна версія)

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Підлісна О.В.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ
Приходько І.П., Павлова Г.Є., Кавалер В.В.
СТРАТЕГІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Пчелинська Г.В.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ПАРАМЕТРИ ОЦІНКИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ОЗНАКОЮ СУТТЄВОСТІ
Михайленко О.В., Ніколаєнко С.М., Твердохлiб Л.С.
ПРИБУТКОВIСТЬ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВA ТA СПОСОБИ ЇЇ ПIДВИЩЕННЯ
Тюхтій М.П., Піскунова А.О.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
Стоєв В.Л., Фалько К.І.
ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Чавичалов І.І.
КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Карпенко Г.Ю.
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Мороз O.С.
ПІНВЕСТУВАННЯ У ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Продіус О.І.
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Алескерова Ю.В., Шиманська О.П.
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Бура В.І.
ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМНО ВАЖЛИВИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Жердецька Л.В.
СИСТЕМНО ВАЖЛИВІ БАНКИ: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
Кміть В.М., Ступак Т.Ю.
ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО АУДИТУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Кривенцова А.М.
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Ісаєва О.В., Мідна П.Г.
МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНЕ СТАНОВИЩЕ В УКРАЇНІ
Муравський О.А.
ДО ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ОБОРОТНІ КОШТИ»
Недбалюк І.Р.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОКАЗНИКІВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ: СУЧАСНИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Прокопенко Н.С., Куцик О.І, Скорик М.О.
СУТНІСТЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Тимошенко А.О.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Тулай О.І.
ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ І СУСПІЛЬНІ БЛАГА: ПОГЛЯД У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бондар Ю.В.
ВРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ
Круценко А.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЛІЗИНГУ
Литвин З.Б.
ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ФУНКЦІЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
Ляхович Г.І.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ: ВИМОГИ ДО НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Слуцький Є.В.
ВПЛИВ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (НА ПІДСТАВІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНЦЕРНУ «УКРОБОРОНПРОМ»)
Уракін М.Г.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ