Авторам

Завантажити вимоги до написання статей

Скачать требования к написанию статей

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших журналах.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у Випуску  6 (18) 2018 наукового журналу необхідно не пізніше 21 грудня 2018 року (включно) надіслати на електронну пошту journal@e-visnyk.zdia.zp.ua наступні матеріали:

• статтю, оформлену згідно вказаних вимог;
• авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, звання або посаду, місце роботи або навчання, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 250 слів). При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні;
• для осіб, які не мають наукового ступеню, – додатково надсилають відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту));
• заповнити електронну форму довідки про автора – посилання; Якщо не вдасться заповнити електронну форму, тоді потрібно заповнювати дані самостійно і надіслати окремим файлом. Обов’язково зазначити! Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів). Відомості про наукового керівника: (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада) у разі відсутності наукового ступеня. Тематичний розділ журналу. Місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада. Контактний телефон. E-mail. Поштова адреса.
• відскановане підтвердження сплати коштів на покриття витрат з публікації статті. Оплата здійснюється після затвердження редколегією статті до друку. Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник журналу на поштову адресу рекомендованою бандероллю. Відшкодування витрат за друк і відправку матеріалів складає 550 гривень за наукову статтю до 12 сторінок включно, кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 35 гривень. Про додаткові примірники необхідно попереджувати завчасно з відповідною доплатою 250 гривень за примірник.

Друковані примірники Випуску 6 (18) 2018 наукового журналу будуть направлені на поштові адреси, вказані в довідках про авторів, рекомендованим листом     до 22 лютого 2019 року.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

• Обсяг статті від 8 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури. Шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм.
• Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12.
• Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Графіки та діаграми повинні бути виконані в Microsoft Excel; формули повинні бути виконані в Microsoft Equation 3.0
• Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
• Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
• Список використаних джерел подається наприкінці статті та повинен бути оформлений відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення).

СТРУКТУРА СТАТТІ:

Приймаються наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
– виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову; обсяг анотації – мінімум 5 речень, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, російська, англійська, німецька, польська.

Для зручності авторів рекомендуємо у якості зразку оформлення розглянути приклад статті.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.