Авторам

Завантажити вимоги до написання статей

Скачать требования к написанию статей

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших журналах.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у Випуску  2 (20) 2019 наукового журналу необхідно не пізніше 29 березня 2019 року (включно) надіслати на електронну пошту journal@e-visnyk.zdia.zp.ua наступні матеріали:

• статтю, оформлену згідно вказаних вимог;
• авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання. Авторський реферат повинен містити прізвище та ім’я автора(-ів), місце роботи або навчання, назву та стислий зміст статті з використанням наступного алгоритму: перші два або три речення вказують на мету та актуальність теми; далі має бути зазначена методика (методи) дослідження; потім необхідно охарактеризувати отримані результати; наприкінці треба вказати практичну цінність статті. Обсяг авторського реферату — не менше 400 слів (приклад оформлення реферату). При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні;
• для осіб, які не мають наукового ступеню, – додатково надсилають відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту));
• заповнити електронну форму довідки про автора – посилання; Якщо не вдасться заповнити електронну форму, тоді потрібно заповнювати дані самостійно і надіслати окремим файлом. Обов’язково зазначити! Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів). Відомості про наукового керівника: (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада) у разі відсутності наукового ступеня. Тематичний розділ журналу. Місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада. Контактний телефон. E-mail. Поштова адреса.
• відскановане підтвердження сплати коштів на покриття витрат з публікації статті. Оплата здійснюється після затвердження редколегією статті до друку. Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник журналу на поштову адресу рекомендованою бандероллю. Відшкодування витрат за друк і відправку матеріалів складає 600 гривень за наукову статтю до 12 сторінок включно, кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 30 гривень. Про додаткові примірники необхідно попереджувати завчасно з відповідною доплатою 300 гривень за примірник.

Друковані примірники Випуску 2 (20) 2019 наукового журналу будуть направлені на поштові адреси, вказані в довідках про авторів, рекомендованим листом     до 27 травня 2019 року.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

• Обсяг статті від 8 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури. Шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм.
• Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12.
• Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Графіки та діаграми повинні бути виконані в Microsoft Excel; формули повинні бути виконані в Microsoft Equation 3.0
• Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
• Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
• Список використаних джерел подається наприкінці статті та повинен бути оформлений відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення).

СТРУКТУРА СТАТТІ:

Приймаються наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
– виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на російську та англійську мову. Обсяг анотацій українською та російською мовою повинен становити мінімум 700 знаків. Кількість ключових слів (або словосполучень) – мінімум 5 позицій. Обсяг розширеної анотації англійською мовою — мінімум 1800 знаків. У анотації англійською мовою автор повинен вказати на актуальність теми. Необхідно висвітлити обговорювані питання, не представивши результати. Автор не повинен посилатися на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація подається без підрозділів, текст повинен бути коротким і оригінальним, без використання інформації з тексту статті. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація подається українською мовою.

Мова публікацій: українська, російська, англійська, німецька, польська.

Для зручності авторів рекомендуємо у якості зразку оформлення розглянути приклад статті.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.